• 19 maja 2024

Samo naruszenie RODO nie daje prawa do odszkodowania

 Samo naruszenie RODO nie daje prawa do odszkodowania

4 maja został wydany wyrok TSUE w sprawie którą wytoczył obywatel Austrii przeciwko Österreichische Post, Powód domagał się wypłaty zadośćuczynienia w  wysokości 1000 euro za przetwarzanie jego danych bez zgody.

Austriacki sąd najwyższy wyraził wątpliwości co do zakresu prawa do odszkodowania, które ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przewiduje w wypadku szkody majątkowej lub niemajątkowej z powodu naruszenia tego rozporządzenia. Sąd ten zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy samo naruszenie RODO jest wystarczające do przyznania tego prawa.

Trybunał orzekł, że prawo do odszkodowania przewidziane w RODO jest podporządkowane, w jednoznaczny sposób, trzem kumulatywnym przesłankom: naruszenie RODO, szkoda majątkowa lub niemajątkowa wynikająca z tego naruszenia i związek przyczynowy między szkodą a naruszeniem. Stąd każde naruszenie RODO, samo w sobie, nie rodzi prawa do odszkodowania. Inna wykładnia byłaby sprzeczna z wyraźnym brzmieniem RODO. Ponadto zgodnie z motywami RODO dotyczącymi prawa do odszkodowania, naruszenie RODO niekoniecznie musi prowadzić do powstania szkody, a dla uzasadnienia prawa do odszkodowania musi istnieć związek przyczynowy między danym naruszeniem a poniesioną szkodą. Tym samym powództwo odszkodowawcze odróżnia się od innych środków odwoławczych przewidzianych w RODO, w szczególności tych, które pozwalają nakładać administracyjne kary pieniężne, w odniesieniu do których to środków wykazanie wyrządzenia indywidualnej szkody nie jest konieczne.

W zakresie dotyczącym oszacowania odszkodowania, Trybunał zaznaczył, że RODO nie zawiera przepisów mających taki przedmiot. Do porządku prawnego każdego państwa członkowskiego należy zatem określenie zasad mających na celu zapewnienie podmiotom prawa ochrony uprawnień wynikających z RODO, a w szczególności kryteriów pozwalających na określenie zakresu odszkodowania należnego w tych ramach, z zastrzeżeniem poszanowania zasad równoważności i skuteczności. W tym względzie Trybunał podkreślił funkcję kompensacyjną prawa do odszkodowania przewidzianego w RODO i przypomniał, że ten instrument ma zapewnić pełne i skuteczne odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Więcej na temat tego wyroku będzie można usłyszeć w piątek w podcaście „compliance przy kawie” do którego link znajduje się na naszej stronie głównej.