• 19 maja 2024

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dotyczy również księgowych, pośredników nieruchomości i spółki co-workingowe

 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dotyczy również księgowych, pośredników nieruchomości i spółki co-workingowe

BI: Po co właściwie jest ustawa o przeciwdziałaniu  praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 (w skrócie ppp)?

PO: Polska ustawa jest regulacją wprowadzającą system zapobiegania wykorzystywania instytucji finansowych i innych przedsiębiorstw w celu wprowadzenia do obrotu środków finansowych pochodzących z przestępstwa tzw. brudnych pieniędzy.

BI: Czy to oznacza, że dotyczy ona tylko banków?

PO: To prawda, że na początku tego typu ustawy dotyczyły w zasadzie instytucji finansowych jednak z czasem przestępcy mieli różne nowe pomysły na wprowadzanie do obrotu pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami, bronią, czy z przemytu ludzi i wówczas okazało się, że prawo powinno nakładać obowiązki również na inne instytucje np.: zakłady ubezpieczeniowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, firmy inwestycyjne, domy maklerskie, spółki prowadzące np. platformy aukcyjne, czy fundusze inwestycyjne.

BI: To rzeczywiście sporo podmiotów, a czy ta regulacja może dotyczyć przeciętnego przedsiębiorcę takiego, który nie działa na rynku finansowym?

PO: Tak, oczywiście może dotyczyć każdego przedsiębiorcę, który przyjmuje płatność za towary, czy usługi w gotówce w wysokości co najmniej 10 000 €.

BI: W Polsce raczej nikt takiej kwoty w gotówce nie płaci, są inne przepisy, które zniechęcają do takiego działania.

PO: To prawda jednak mogą pojawić się kontrahenci z zagranicy skłonni zapłacić takie kwoty w gotówce, to wszystko zależy od wartości towaru. Dlatego np. w kręgu podmiotów obowiązanych (tak nazywa się podmioty podlegające pod ustawę) znajdują się również notariusze, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, fundacje, stowarzyszenia, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, czy firmy księgowe.

BI: Czy to oznacza, że powinniśmy obawiać się tylko wpłat gotówkowych.

PO: Oczywiście nie, ustawodawca opierając się o IV dyrektywę UE zobowiązuje te podmioty do identyfikacji i stałego monitorowania swoich klientów, dokonywanych transakcji oraz do zgłaszania przypadków, które mogą świadczyć o próbach prania pieniędzy niezależnie od limitu gotówkowego i od tego, czy pieniądze przyszły przelewem czy zostały wpłacone do kasy gotówką.

BI: Gdzie takie przypadki się zgłasza?

PO: Przy ministerstwie finansów istnieje podległa komórka nadzorująca przestrzeganie tej ustawy – Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

BI: Czy zdarzają się kontrole lub przypadki złapania takich „praczy”?

PO: Oczywiście, że tak dość często słyszymy w telewizji, że podejrzanemu  postawiono zarzuty w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. W ostatnich latach często karuzele Vat’owe były w ten sposób wykrywane.

BI: Wspomniał Pan o zarzutach. Czy przedsiębiorcom również grożą kary skoro w zasadzie ich firma była wykorzystywana do tego procederu przez przestępców?

PO: W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa wymienione w ustawie mają szereg obowiązków związanych z przeciwdziałaniem procederowi prania pieniędzy. Dlatego fakt niedopełnienia tych obowiązków jest przestępstwem karnym zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 5.

BI: Na czym polegają te obowiązki i co w takim razie podmioty obowiązane powinny robić?

PO: Sporządzić ocenę ryzyka oraz ją aktualizować, posiadać wewnętrzną procedurę, identyfikować klientów i ich beneficjentów, stosować środki bezpieczeństwa finansowego względem swoich klientów, gromadzić odpowiednią dokumentację potwierdzającą wykonywanie ustawowych obowiązków, wprowadzić procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń w zakresie ustawy ppp, współpracować z organem nadzoru oraz szkolić pracowników, a także formalnie wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przestrzeganie ustawy w przedsiębiorstwie.

BI: To dość sporo obowiązków, czy w takim razie powinno się zatrudnić pracownika?

PO: Oczywiście duże podmioty nie tylko mają zatrudnionego pracownika ale tworzą specjalne zespoły. Mniejsze podmioty mogą szukać wsparcia poza strukturą firmy np. w zewnętrznych spółkach consultingowych takich jak Checkbox.

BI: Na czym może polegać taka usługa?

PO: Na przygotowaniu dokumentacji, przeprowadzeniu analizy klienta, przeszkoleniu pracowników, a nawet przejęciu prowadzenia np. anonimowej infolinii dla anonimowego zgłoszeń naruszeń.

BI: Jest to kompleksowa obsługa. Czy taki outsourcing zwalnia podmiot obowiązany z odpowiedzialności?

PO: Niestety nie, ustawa ppp wprost mówi o tym, że nie można w ten sposób przenieść odpowiedzialności na podmiot zewnętrzny ale taka usługa daje przedsiębiorcy po pierwsze szybką możliwość dostosowania się do wymogów prawa, a po drugie stałe profesjonalne wsparcie w bieżącej pracy.

BI: Jeśli prowadzę firmę w jednej z wymienionych dziś branż albo pokrewnej i chciałbym upewnić się, czy jestem podmiotem zobowiązanym co powinienem zrobić? Ostatnio czytałem, że ustawa ppp dotyczy również podmiotów świadczących usługi co-workingowe, które zapewniają siedzibę innym podmiotom?

PO: Przede wszystkim zachęcam do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Nasi eksperci mogą telefonicznie lub podczas ustalonego spotkania pomogą przedsiębiorcy określić, czy podlega pod ustawę. A jeśli okaże się, że ciążą na nim wymogi wynikające z ustawy to wówczas możemy go wesprzeć we drożeniu tych obowiązków.

 

BI: Pod artykułem pojawią się dane kontaktowe do spółki, czy  będzie to zgodnie z RODO?

PO: Tak oczywiście nie są do dane osobowe J

BI: Bardzo dziękuję za rozmowę.

PO: Dziękuję.


Checkbox Sp. z o.o.

biuro@checkbox.pl

www.checkbox.pl